Bơm định lượng điện từ Delta Germany Made

  • Dải lưu lượng: 7,5 – 75 l/h,
  • Áp suất: 25 – 2 Bar