Bơm định lượng CNPb ProMinent Đức kiểu màng điện từ

8.700.000