Gối đỡ và thanh đỡ Bus Bar đồng thanh cái tủ điện

Gối đỡ và thanh đỡ Bus Bar đồng thanh cái tủ điện


Danh mục:

Gối đỡ Busbarthanh đỡ Bus Bar đồng thanh cái tủ điện đầy đủ các kích cỡ, chủng loại. Hàng thường xuyên có sẵn, phụ kiện thiết bị điện này được cung cấp theo giá lẻ hoặc sỉ tùy theo số lượng.

Gối đỡ Busbar – loại SM Omega

SM-25 Gối đỡ Busbar SM-25 H25 x D30 mm – M6
SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm – M8
SM-35 Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm – M8
SM-40 Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm – M8
SM-51 Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm – M8
SM-76 Gối đỡ SM-76 H76 x D50 mm – M10

Giá gối đỡ BUS BAR - loại SM

Giá gối đỡ BUS BAR – loại SM

Gối đỡ BUS BAR kiểu bậc thang – Loại CT2 và CT4

CT2-25 Gối đỡ CT2-25 2 cực x 25 mm – M6
CT4-20 Gối đỡ CT4-20 4 cực x 20 mm – M8
CT4-30 Gối đỡ CT4-30 4 cực x 30 mm – M8
CT4-40 Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40 mm – M8
CT4-50 Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50 mm – M10

Giá gối đỡ BUS BAR kiểu bậc thang - Loại CT2 và CT4

Giá gối đỡ BUS BAR kiểu bậc thang – Loại CT2 và CT4

Thanh đỡ BUS BAR – Loại EL

EL-130 Thanh đỡ EL-130, 1 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 4 rãnh 11 mm, Mặt B : 3 rãnh 6 mm
EL-180 Thanh đỡ EL-180, 3 cực , 1 mặt rãnh. 3 rãnh đơn 6 mm
EL-210 Thanh đỡ EL-210, 3 cực , 1 mặt rãnh. 3 rãnh đơn 11 mm
EL-270 Thanh đỡ EL-270, 3 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 3 rãnh kép 11 mm. Mặt B : 3 rãnh ba 6 mm
EL-295 Thanh đỡ EL-295, 4 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm. Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mm
EL-409 Thanh đỡ EL-409, 4 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 4 rãnh kép 11 mm. Mặt B : 4 rãnh kép 6 mm

Giá thanh đỡ BUS BAR - Loại EL

Giá thanh đỡ BUS BAR – Loại EL