Giải pháp xử lý mùi không khí và lọc bụi bằng phương pháp hấp thụ hoà trộn