Cập nhật mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin áp dụng 2022